Nieuws | Agenda

120.000 woningen nodig in Brabant tot 2030

Om de bevolkingsgroei te kunnen opvangen moet de Brabantse woningvoorraad tot 2030 nog met 120.000 woningen groeien. Daarbij komt dat de vraag naar woonruimte -door vergrijzing en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens- ingrijpend verandert.

Dat blijkt uit de nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose voor Noord-Brabant. Deze prognose is richtinggevend voor woningbouwafspraken die gemeenten en provincie met elkaar maken. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2014 is de bevolkingsgroei wat hoger en vindt de omslag naar krimp – waar de meeste Brabantse gemeenten op termijn mee te maken krijgen - later in de tijd plaats. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de hogere buitenlandse migratie, een iets hoger geboortecijfer en een wat lager sterftecijfer.

Versnellen woningbouw

De Brabantse bevolking groeit nog tot 2,65 miljoen inwoners rond 2040. Daarna neemt het inwoneraantal iets af. Rond 2040 is ruim een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Daardoor groeit ook de vraag naar geschikte woningen voor ouderen en alleenstaanden. Door deze ontwikkelingen neemt de woningvoorraad tot 2050 nog met 160.000 woningen toe. Het grootste deel daarvan, 120.000 woningen, is in de komende tien jaar al nodig. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 10.000 woningen gebouwd moeten worden, terwijl de laatste jaren – ondanks het herstel van de woningmarkt, gemiddeld niet meer dan 7.000 tot 8.000 woningen zijn gebouwd.

Brabantse Agenda Wonen

Na de zomer leggen Gedeputeerde Staten de Brabantse Agenda Wonen voor aan Provinciale Staten. Daarin geven zij aan hoe de provincie de komende jaren, samen met gemeenten en andere betrokken partijen de woningbouw kan versnellen, de bestaande woningvoorraad kan verduurzamen en de behoefte aan nieuwe woonruimte op een zorgvuldige wijze kan inpassen. De uitkomsten van de bevolkings- en woningbouwprognose geven belangrijke input aan de Brabantse Agenda Wonen. In de woonagenda komt ook een vernieuwing van de manier waarop de gemeenten en de provincie woningbouwafspraken maken aan de orde.

Op www.brabant.nl/bevolkingsprognose zijn de uitkomsten op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau te bekijken. In een factsheet zijn de belangrijkste resultaten van de prognose samengevat.